fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 1. Onder Opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan Test voor elkaar BV gevestigd te Amsterdam (hierna Tve te noemen), en ook door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdracht (mede) bezighouden, voor zover zij handelen in de uitvoering van hun beroep of bedrijf.

 2. Onder Opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan: ieder bedrijf, iedere instelling en iedere persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, en ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet.

 4. Tve is gerechtigd, in geval van een wijziging van omstandigheden, onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk. De in de offerte vermelde aanbiedingen zijn geldig tot twee maanden na dagtekening, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere aanvaardingstermijn is opgenomen.

 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn niet bindend, tenzij zulks in een schriftelijke opdracht uitdrukkelijk is bevestigd. Met betrekking tot de (intellectuele) eigendom van de in het kader van een aanbieding aangeboden, getoonde en/of gedemonstreerde materialen en/of gegevens worden alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

 3. Toezending van aanbiedingen of andere documentatie verplichten Opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Door op (één van de) website(s) van TVE B.V het digitale formulier voor aanmelding in te vullen, inclusief aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, en in te dienen, een afnamelocatie en – datum te selecteren en de kosten te betalen, wordt u geacht een bestelling te plaatsen, een en ander conform het ingevulde formulier. Of door zich in persoon op locatie te melden en ter plekke een test af te nemen en te betalen. Ook dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 2. Pas als u van TVE BV per email of SMS een bevestiging heeft ontvangen van de bestelling, is deze overeenkomst tussen u en TVE tot stand gekomen.

 3. U en TVE B.V verklaren tezamen en ieder voor zich dat door gebruikmaking van een elektronische communicatievorm of door verschijning in persoon op een test locatie deze overeenkomst geldig tot stand is gekomen.

 4. Behoudens het hierna in lid 2 gestelde, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtnemer. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd.

 5. Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur ook als opdrachtbevestiging beschouwd, welke eveneens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 6. Wijzigingen in de overeenkomst, afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en nadere (mondelinge) afspraken of toezeggingen door (het personeel van) Opdrachtnemer gedaan, zullen slechts van kracht zijn, als deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd; daarbij doet Opdrachtnemer tevens opgave van de eventuele verhoging of verlaging van de aan Opdrachtgever in rekening te brengen kosten en/of honorarium, waartoe zodanige wijziging aanleiding geeft.

Artikel 4 Zekerheid 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Elke overeenkomst wordt door Opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van diens financiële verplichtingen uit de overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en de overige contractverplichtingen. Opdrachtnemer is gerechtigd de prestatie c.q. levering niet aan te vangen c.q. op te schorten, totdat de verlangde zekerheid door Opdrachtgever zal zijn gesteld.

Artikel 5 Duur, opzegging en ontbinding

 1. Schriftelijke overeenkomsten, anders dan voor projecten, worden aangegaan voor de duur van tenminste 12 maanden, tenzij dit in de overeenkomst anders is bepaald.

 2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen heeft opgezegd. Opzegging geschiedt door een aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de overeengekomen periode.

 3. Tussentijdse ontbinding is alleen mogelijk in de hieronder expliciet genoemde gevallen en dient te geschieden met aangetekend schrijven:

3.1 Als een partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen binnen een voor nakoming gestelde termijn.
3.2 Indien voor een partij faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, of partij in liquidatie treedt. 
In al deze gevallen worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 1. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 2. Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bijdragen tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 Projecten

 1. De tussen Opdrachtgever en Tve langdurende overeengekomen projecten worden omschreven in een Projectovereenkomst.

 2. De overeenkomst, bestaande uit een project, eindigt door voltooiing van het project.

 3. Indien Opdrachtgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal Tve het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat Tve constateert dat Opdrachtgever geen actie onderneemt, informeert hij Opdrachtgever schriftelijk over het voornemen om het project als beëindigd te beschouwen. Tve stelt Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien Opdrachtgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.

 4. Als geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis van het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval zal Tve het verschuldigde per maand achteraf factureren.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen Tve

 1. Tve zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Tve zal zich maximaal inspannen om de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.

 2. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal Tve haar werkzaamheden uitvoeren op de eigen locatie, op het huisadres van klanten of op de locatie van Opdrachtgever voor zover dit schriftelijk of mondeling is overeengekomen.

 3. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever voor de medewerkers van Tve kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal de Opdrachtgever Tve vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.

 

 

 

 

 

 

 

4. Indien Tve zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden.

Artikel 8 Wetswijzigingen

1. In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving een aanpassing van de dienstverlening tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (zo nodig met terugwerkende kracht tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden) wijzigen. In een dergelijke situatie is Tve gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9 Tarieven

1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

 1. Voor de betaling geldt, dat Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, betaalt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 2. Bij de uitvoering van projecten, met een geoffreerd bedrag van meer dan € 500,- exclusief BTW, wordt 50% van het totaal (vooraf) in rekening te brengen bedrag gefactureerd na accordering van de offerte door Opdrachtgever. De resterende 50% wordt na uitvoering van de dienstverlening gefactureerd.

 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, direct in verzuim. Dit betekent dat de verplichting van het verlenen van dienstverlening wordt opgeschort. Voor Opdrachtgever geldt dat op het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd is.

 

 

 

 

 

 

 

4. Alle door Opdrachtnemer ter inning van uitstaande bedragen te maken incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (onverminderd de verschuldigdheid van te liquideren proceskosten), zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,-.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van opdrachtgever Verplichtingen van de klant

 1. U bent verplicht ervoor zorg te dragen dat TVE over uw volledige en juiste persoons- en contactgegevens beschikt. Op de testafspraak zal u nog in de gelegenheid zijn uw persoons- en contactgegevens zoals telefoon of emailadres zoals die bij TVE bekend zijn, te controleren en zo nodig aan te passen. Het controleren van uw persoons- en contactgegevens ter gelegenheid van de testafspraak is uw uitsluitende verantwoordelijkheid. TVE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, vanwege de vermelding van onjuiste en/of onvolledige persoons- of contactgegevens in een testuitslag en/of COVID19 PCR Certificaat.

 2. Indien u geen email heeft ontvangen, omdat de contact gegevens niet kloppen om welke reden dan ook, ontvangt u geen COVID19 PCR Certificaat. U kunt dan zelf de eerstvolgende werkdag vanaf 9.00 telefonisch contact opnemen voor het alsnog verkrijgen van een uitslag. Mocht u door een verlate uitslag schade ondervinden dan aanvaard TVE geen enkele verantwoordelijkheid.

 3. Door te verschijnen op een testafspraak geeft u aan TVE uw expliciete, ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming voor het afnemen van een monster voor uw Test.

 4. Vanaf ten minste 15 minuten vóór het afnemen van een monster voor uw Test mag u niets consumeren (eten of drinken) en evenmin roken of medicatie of enig ander middel gebruiken.

 5. Het dragen van een mondkapje is verplicht op de afnamelocatie voor uw Test. 

 

 1. Door deze overeenkomst aan te gaan geeft u, voor zover rechtens nodig, TVE toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens conform hetgeen daaromtrent is geregeld in het Privacyreglement en de AVG verklaring van TVE, te downloaden op www.testvoorelkaar.nl

 2. U verklaart ermee bekend te zijn dat iedere testtechnologie, ook de technologieën die TVE inzet, een kleine maar niet verwaarloosbare kans meebrengt op een vals-positief resultaat (de testuitslag is positief, maar u bent feitelijk niet besmet) of een valsnegatief resultaat (de testuitslag is negatief, maar u bent feitelijk wel degelijk besmet). Een testuitslag geeft derhalve nooit volledige of definitieve uitsluitsel.

 3. U verklaart er voorts mee bekend te zijn dat de testuitslagen momentopnames weergeven van de aanwezigheid van het SARSCoV2 virus (in geval van de COVID19 Test en de COVID19 Sneltest) of van specifieke, door uw lichaam na infectie of vaccinatie geproduceerde antistoffen (IgM plus IgG) tegen het SARSCoV2 virus (in geval van de COVID19 Antistoffentest) in uw lichaam op het moment dat de Test werd afgenomen. De testuitslag geeft enkele indicatie van eventuele besmetting die heeft plaatsgevonden nadat de Test werd afgenomen.

 4. U kunt aan de testuitslag geen rechten ontlenen. TVE staat niet in voor de juistheid van de testuitslag of voor het overeenkomen van de testuitslag met uw werkelijke infectiestatus op moment van het afnemen van uw monster voor een Test, het ontvangen van uw testuitslag en/of enig ander moment.

 5. Het kan voorkomen dat een bij u afgenomen monster niet kan worden getest. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u kort vóór een Test alcohol heeft genuttigd, bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen of met sommige merken mondwater heeft gespoeld, evenals wanneer sprake is van andere verontreinigingen van de mond, keel en neusholten.

 6. TVE staat niet in voor de geschiktheid van een monster voor het uitvoeren van een COVID19 Test, een COVID19 Sneltest en/of een COVID19 Antistoffentest. U kunt aan het afnemen van een monster geen rechten ontlenen ten aanzien van de geschiktheid van het monster voor het uitvoeren van een COVID19 Test, een COVID19 Sneltest en/of een COVID19 Antistoffentest.

 7. In het geval een bij u afgenomen monster ongeschikt blijkt, zal TVE u kosteloos een tweede Test (en alleen een tweede Test) aanbieden. Daarbij zal TVE zich inspannen om een vervolgafspraak voor de tweede Test zo spoedig mogelijk in te plannen. TVE staat er evenwel niet voor in dat een tweede afspraak binnen een u conveniërende termijn of op een u conveniërend tijdstip zal kunnen plaatsvinden.

 

13. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een test en het doel van de uitslag. Indien u een antigeentest (sneltest) aanschaft met als doel te reizen dan bent u verplicht na te gaan of desbetreffend land dit accepteert.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer

 1. De aansprakelijkheid voor Tve van schade voortvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal het aankoopbedrag per gebeurtenis.

 2. Tve is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door samenwerkingspartners.

 3. Tve neemt de test af of verstrekt de test. De test gaat naar een samenwerkend laboratorium die vervolgens verantwoordelijk is voor de uitslag. Dientengevolge kan Tve nimmer aansprakelijk zijn voor te laat verstrekte uitslagen of elke andere schade of fouten die voortvloeien uit deze samenwerking.

 4. Ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Tve niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

 5. Opdrachtgever vrijwaart Tve voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de (ex)werknemers van Opdrachtgever.

 6. Tve is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Tve kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van Tve behoort te komen.

 7. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Tve aansprakelijk wil stellen

 8. Opdrachtnemer is voor geen enkele schade aansprakelijk. In het bijzonder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties en verlies van gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aansprakelijkheid van Tve wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien Opdrachtgever Tve in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Tve nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

Art. 8 Overmacht

 1. De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van overmacht, dat wil zeggen iedere van de wil van TVE onafhankelijke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van TVE valt en die een behoorlijke nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, behoudens voor zover sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van TVE. Indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst haar oorzaak heeft in een geval van overmacht, zal die tekortkoming niet aan TVE kunnen worden toegerekend.

 2. Overmacht waardoor een toerekening niet aan TVE kan worden toegerekend bestaat in ieder geval wanneer sprake is van (onder meer):

o een epidemie/pandemie (in het bijzonder in geval van overheidsmaatregelen in verband met een epidemie/pandemie);

o een ernstige verkeersstoring;
o een werkstaking (in het bijzonder een wilde staking); o een (natuur)ramp;
o een oorlogssituatie;

o storingen van elektriciteitsaanvoer, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatienetwerken van TVE of waarvan TVe afhankelijk is;

o overmacht aan de zijde van een toeleverancier van TVE of wanneer de tekortkoming haar oorzaak heeft in de niet of niet-tijdige aanlevering van informatie of gegevens aan Tve door een toeleverancier of door een derde partijen van wie TVE afhankelijk is voor het verkrijgen van die informatie of gegevens;

 

 

 

 

 

 

 

o onverwachte ziekte en/of uitval van een ongewoon deel van het personeel van TVE of van door TVE ingeschakelde hulppersonen; en/of

o overige van de wil van TVE onafhankelijke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van TVE vallen en die een behoorlijke nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen, behoudens voor zover sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van TVE.

 1. In het bijzonder zal sprake zijn overmacht waardoor een tekortkoming in de nakoming niet aan TVE kan worden toegerekend wanneer die tekortkoming direct of indirect haar oorzaak heeft in het verlenen van voorrang voor het afnemen van tests aan personen met een medische indicatie, personen werkzaam in de zorg of personen werkzaam in een door de overheid aangewezen cruciaal beroep.

 2. In geval van overmacht hebben u en TVE ieder het recht om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn anders dan de kosten voor het afnemen van een COVID19 Test, een COVID19 Sneltest en/of een COVID19 Antistoffentest en/of voor een COVID19 PCR Certificaat, indien besteld, en zonder jegens de andere partij aansprakelijk te zijn voor enige directe of indirecte schade vanwege de tekortkoming of vanwege de ontbinding van deze overeenkomst uit hoofde van dit artikel.

Art. 12 Advies in geval van positieve testuitslag

 1. In het geval dat u een positieve testuitslag ontvangt, is van belang dat u onverwijld contact zoekt met uw huisarts en dat u onverwijld maatregelen treft om besmetting van anderen in uw omgeving te voorkomen. Voor verdere informatie over het SARSCoV2 virus en hoe te handelen in geval u een positieve testuitslag heeft ontvangen, verwijzen wij u naar de informatiepagina van het RIVM op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 of naar het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid voor vragen over het coronavirus: 0800-1351

 2. Corona geldt wettelijk als een infectieziekte A en is daarmee een meldingsplichtige ziekte. Op grond van onder meer art. 24 van de Wet publieke gezondheid is iedere organisatie die een Test op SARS-CoV2 uitvoert verplicht om positieve testuitslagen te melden bij de GGD, met gelijktijdige verstrekking van de persoonsgegevens (voor zover bekend) zoals de naam, adres, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer en verblijfplaats van de betrokken persoon. Daarnaast kan TVE in geval van een positieve testuitslag op verzoek van het GGD ook uw telefoonnummer en/of emailadres aan het GGD doorgeven, waarvoor u door het aangaan van deze overeenkomst uw onherroepelijke toestemming verleent.

 

 

 

 

 

 

 

3. TVE kan u in geval van een positieve testuitslag niet adviseren over een medische behandeling of verder te nemen stappen.

Artikel 12 Verantwoordelijkheden gegevensverkeer van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer komen.

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en verplicht zich jegens Opdrachtnemer tot vrijwaring terzake.

Artikel 13 Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Tve is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, te downloaden op www.testvoorelkaar.nl.

 2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

 2. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde inhoudt Tve zich de rechten en bevoegdheden voor die Tve toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Alle door Tve verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tve worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door Tve opgesteld document, blijft dat recht bij Tve rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Tve opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Tve rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. Voor alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een overeenkomst geldt dat zij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement te Amsterdam.